Quick Parking
Betrouwbaar, Snel & Veilig

Veilig

 • U parkeert zelf uw auto
 • U houdt zelf uw autosleutels
 • Het terrein is 24/7 beveiligd en bewaakt

Snel

 • Open vanaf 04.00 uur 's morgens tot sluiting luchthaven
 • Parking op slechts 3 minuten van de snelweg
 • In 8 minuten bij terminal

Gemakkelijk

 • Shuttlebus rijdt ook voor u alleen
 • U krijgt hulp met uw bagage
 • U heeft altijd vervoer, ook als u vertraging heeft
Reserveer hier uw parkeerplaats!
Reisgegevens
Selecteer de datum en het tijdstip waarop u verwacht aan te komen op onze parking. Het opgegeven tijdstip is indicatief en wordt gebruikt om drukte goed in te schatten. Als uw daadwerkelijke aankomsttijd meer dan 3 uur afwijkt van wat u heeft opgegeven, dan verzoeken wij u deze te wijzigen via "Wijzig uw reservering".
Selecteer de datum en het tijdstip waarop u verwacht weer aan te komen op de luchthaven.
Dit veld hoeft niet ingevuld te worden. Indien u specifiek deze code van bijvoorbeeld uw reisbureau heeft ontvangen, kunt u deze code hier invullen.
Aanvullende diensten
Een aantal velden zijn niet of niet juist ingevuld:
Uw ANVR nummer is nog niet geregistreerd bij ons. We nemen snel contact met u op zodat u snel bij ons kunt reserveren. Voor nu kunt u uw reservering mailen naar info@quickparking.nl
Datum wordt gecontroleerd
Geen parkeerplaats beschikbaar voor deze dag of tijdstip
Uw reservering is binnen 20 minuten voor vertrek. Binnen 20 minuten voor vertrektijd kan er geen reservering meer gemaakt worden.
Ongeldige kortingscode
Vul een geldig e-mailadres in
E-mailadressen komen niet overeen
Vul een geldige naam in
Vul een geldig telefoonnummer in
Vul een geldig merk in
Vul een geldige kleur in
Vul een geldige vertrekdatum in
Vul een geldige retourdatum in
Persoonlijke gegevens
Uw verzoek wordt verwerkt...
Een moment geduld A.U.B.

Hoe werkt het?

U parkeert uw auto op ons beveiligde parkeerterrein
Onze shuttlebus brengt u in 5 minuten naar de terminal
U geniet zorgeloos van uw vakantie, wij bewaken uw auto
Onze shuttlebus staat klaar bij terugkomst en brengt u naar uw auto
QUICK PARKING EXPLOITATION NETHERLANDS B.V.(PDF)

1. Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende begripsomschrijvingen:
1.1. Afgiftebewijs: het formulier dat ingeval van Valet Parking bij afgifte van hetvoertuig wordt ondertekend en waarop de kilometerstand en staat van het voertuigworden aangegeven;
1.2. Parkeer Management Systeem (PMS): een systeem bestaande uit hard- ensoftware dat wordt gebruikt voor toegangscontrole-, betalingshandelingen,uitrijdcontrole en leveren van managementinformatie met betrekking tot deParkeerfaciliteit;
1.3. Parkeerbewijs: parkeerkaart of ieder ander door Quick Parking aangewezenmiddel waarmee toegang tot de Parkeerfaciliteit kan worden verkregen en waarmeehet tijdstip van binnenkomst in de Parkeerfaciliteit kan worden vastgesteld;
1.4. Parkeerder: eigenaar, kentekenhouder, de Parkeerder, houder of inzittende vaneen motorvoertuig dat in of op de Parkeerfaciliteit is gebracht;
1.5. Parkeerfaciliteit: de parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorendeterreinen en ruimten;
1.6. Parkeergeld: het bedrag dat de Parkeerder is verschuldigd voor het gebruik vande Parkeerfaciliteit;
1.7. Parkeerovereenkomst: de eenmalige parkeerovereenkomst als bedoeld in artikel2.2;
1.8. Parkeerperiode: de op de reservering vermelde periode waarin het voertuig op deParkeerfaciliteit kan worden geparkeerd.
 1.9. Quick Parking: Quick Parking Exploitation Holding B.V., dan wel een aan haargelieerde partij;
1.10. Valet Parking: de dienst van Quick Parking met betrekking tot het in ontvangstnemen, beheren en afleveren van voertuigen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. De toegang tot de Parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die deel uitmaken van iedere met Quick Parking gesloten Parkeerovereenkomst en op iedere reservering van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tevens van toepassing op (reserveringen van) overige diensten van Quick Parking, waaronder (maar niet uitsluitend) Valet Parking. Wanneer sprake is van strijdigheid tussen bepalingen van deze algemene voorwaarden en bepalingen in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, prevaleren onderhavige algemene voorwaarden.
2.2. Een Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:a. het houderschap van een Parkeerbewijs;b. via een reservering als bedoeld in artikel 3;c. door het enkele feit van het gebruik van de Parkeerfaciliteit.Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is gemaakt van deParkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat (het voertuig van) de Parkeerder zichop het tot de Parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt ofheeft bevonden of via het PMS als ingereden is geregistreerd.

3. Gereserveerd parkeren
3.1. Reserveren van een parkeerplaats geschiedt uitsluitend via Quick Parking of via eendoor een derde aangeboden boekingsformulier en tegen het bij het plaatsen van dereservering vermelde tarief. De reservering geeft uitsluitend het recht te parkerenbij de op de reservering vermelde Parkeerfaciliteit en geeft uitdrukkelijk geen rechtop parkeren op een andere locatie.3.2. Reserveringen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Parkeerperiode teworden gedaan en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien eenparkeerplaats niet (meer) beschikbaar blijkt te zijn, zal Quick Parking dereservering niet accepteren en de Parkeerder daarover zo spoedig mogelijkinformeren.
3.3. De Parkeerder dient in het boekingsformulier opgave te doen van de ingangsdatumen de einddatum van de Parkeerperiode. Indien de Parkeerder een keuze heeftbepaald, wordt daarvan een volledige opgave getoond, vergezeld van een opgavevan het verschuldigde Parkeergeld. Vervolgens wordt de Parkeerder gevraagd omnaar de elektronische betaalfaciliteit te gaan om het verschuldigde Parkeergeld tebetalen via creditcard of Ideal. Ook kan worden gekozen voor betaling op deParkeerfaciliteit. Indien de Parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee dereservering definitief wordt gemaakt en deze algemene voorwaarden zijngeaccepteerd, geldt dit als een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Parkeerderom het verschuldigde Parkeergeld af te schrijven, komt de Parkeerovereenkomstmet Quick Parking tot stand en is de Parkeerder jegens Quick Parking gebondenaan de gemaakte reservering.
3.4. Een online reservering waarbij wordt gekozen voor elektronische betaling, komtniet tot stand indien de elektronische betaling wordt geweigerd. De Parkeerderontvangt hiervan bericht.3.5. Quick Parking zendt per email een reserveringsbevestiging aan het door deParkeerder opgegeven emailadres. Deze bevestiging geldt als bewijs voor hetbestaan en de inhoud van de Parkeerovereenkomst. De reservering kan nietworden gewijzigd. De reservering kan tot twintig (20) minuten voor aanvang vande op de reservering vermelde Parkeerperiode kosteloos door de Parkeerderworden geannuleerd. Indien annulering later plaatsvindt, wordt het reeds betaaldeParkeergeld niet gerestitueerd.
3.6. Quick Parking kan aan Parkeerders promotiecodes verstrekken. Het gebruik vanpromotiecodes is strikt persoonlijk en uitsluitend toegestaan voor het doel waarvoorzij zijn uitgegeven, namelijk het eenmalig verkrijgen van een korting op eenreservering. Bij misbruik van promotiecodes kan de gegeven korting door QuickParking worden teruggevorderd.
3.7. Het is mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de aanvang van deParkeerperiode de Parkeerfaciliteit in/op te rijden, alsmede op een eerdere of lateredatum/tijd dan de datum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit te verlaten,onder de volgende voorwaarden:a. Indien de Parkeerder die een reservering heeft gedaan op een eerderedatum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteitin/op rijdt, betaalt de Parkeerder het volledige dan geldende dagtarief over hetaantal dagen tot aan de aanvang van de Parkeerperiode. Dit bedrag isondeelbaar, hetgeen betekent dat dit niet wordt opgesplitst naar dagdeel ofandere tijdseenheden. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekeningwordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.b. Indien de Parkeerder die een boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijddan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit in/op rijdt,heeft dit geen invloed op de einddatum/tijd van de Parkeerperiode; deeinddatum/tijd blijft onveranderd. De Parkeerder heeft voorts geen recht oprestitutie van enig deel van het betaalde Parkeergeld.c. Indien de Parkeerder op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van deParkeerperiode met zijn voertuig de Parkeerfaciliteit verlaat, dan eindigt deParkeerperiode per die datum/tijd waarop de Parkeerder de Parkeerfaciliteit metzijn voertuig daadwerkelijk verlaat. Het is gedurende de Parkeerperiode dan ookniet mogelijk om tussentijds in en uit te rijden: bij de eerste keer dat deParkeerder de Parkeerfaciliteit verlaat, eindigt automatisch de Parkeerperiode.De Parkeerder heeft geen recht op restitutie van enig deel van het betaaldeParkeergeld.d. Indien de Parkeerder op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van deParkeerperiode de Parkeerfaciliteit verlaat, wordt voor de tijd dat deParkeerperiode is overschreden het volledige dan geldende dagtarief in rekeninggebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht,dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.
3.8. Quick Parking verwerkt de door de Parkeerder op het boekingsformulier op dewebsite ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over click- en surfgedragen transacties via de website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in deWet Bescherming Persoonsgegevens worden door Quick Parking nageleefd.
3.9. De gegevens van de Parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand engebruikt voor het afwikkelen van de reservering, inclusief de betaling enklantenservice. Quick Parking gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedragen de transacties van de Parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op testellen. Deze profielen worden door Quick Parking gebruikt voor het vervolmakenvan het assortiment aan producten en diensten op de website en om haar klantenop maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit haar totale producten- endienstenassortiment.
3.10. Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren vangegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Quick Parking,kan de Parkeerder dit laten weten door een e-mail te zenden aaninfo@quickparking.nl. Mocht de Parkeerder de gegevens willen verwijderen uit debestanden van Quick Parking, dan kan de Parkeerder ook gebruik maken van dit emailadres.
3.11. Quick Parking heeft de afhandeling van creditcardtransacties van Parkeerdersuitbesteed aan Adyen. De persoonsgegevens van de Parkeerders die nodig zijn voorhet afhandelen van de creditcardtransacties kunnen derhalve door Quick Parkingaan Adyen ter beschikking worden gesteld. Adyen zal deze gegevens in haarhoedanigheid als bewerker namens Quick Parking verwerken, maar uitsluitend voorhet afhandelen van de creditcardtransacties. Adyen zal deze gegevens niet aanderden verstrekken, anders dan aan de financiële instellingen voor de gekozenbetaalmethode. De naam van Adyen kan in verband met het voorgaande vermeldstaan op het rekening- of creditcard afschrift van de Parkeerder.

4. Parkeerfaciliteit en toegang
4.1. Een Parkeerder, voertuig of persoon is slechts bevoegd de Parkeerfaciliteit tebetreden met een geldig Parkeerbewijs.
4.2. Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeerfaciliteit terbeschikking gesteld, tenzij vooraf door Parkeerder en Quick Parking eenovereenkomst is gesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van deParkeerfaciliteit is aangewezen.
4.3. Op sommige Parkeerfaciliteiten wordt de mogelijkheid tot het elektrisch opladenvan voertuigen geboden. Bij de oplaadlocaties is een gebruiksaanwijzing aanwezig.Parkeerder dient deze gebruiksaanwijzingen op te volgen. Quick Parking biedt geengarantie dat de voor elektrisch laden aangewezen parkeerplaatsen beschikbaar zijnen het is niet altijd mogelijk een dergelijke parkeerplaats te reserveren. Het is deverantwoordelijkheid van de Parkeerder dat voldoende energie of brandstofaanwezig is om de Parkeerfaciliteit te verlaten. Quick Parking is niet aansprakelijkvoor enige schade als gevolg van gebruik van de oplaadlocaties.
4.4. Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de Parkeerfaciliteit kan uitsluitendgeschieden tijdens de in of bij de Parkeerfaciliteit aangegeven openingstijden. QuickParking stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen.
4.5. Tot de Parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten personenauto’s enbedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5 m., een breedte van maximaal 1,90m., een maximaal gewicht van 2.500 kg en met een maximaal bij de ingangaangegeven hoogte.
 4.6. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hierondermede begrepen caravans, de Parkeerfaciliteit in- of op te rijden.
4.7. Indien bij een Parkeerfaciliteit de sleutel van het voertuig wordt ingenomen, isQuick Parking te allen tijde gerechtigd het voertuig te verplaatsen.
4.8. Quick Parking is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de Parkeerfaciliteit teweigeren indien Quick Parking dit met inachtneming van de redelijkheid enbillijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien QuickParking van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan weldoor de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kantoebrengen in de meest ruime zin. Quick Parking is ook gerechtigd voertuigen die(mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren,indien de Parkeerfaciliteit daarop niet is uitgerust.
4.9. Quick Parking is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Quick Parkingnoodzakelijk is, voertuigen binnen de Parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of enigvoertuig uit de Parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen. De staat waarin een voertuigverkeert, kan voor Quick Parking een reden zijn om dit voertuig uit deParkeerfaciliteit te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheidvoor Quick Parking kan leiden. Quick Parking dient bij het beoordelen van denoodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid inacht te nemen.
4.10. Voertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnendoor Quick Parking te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder wordenverwijderd en zo nodig buiten de Parkeerfaciliteit worden gebracht.

5. Gebruiksvoorschriften
5.1. De Parkeerder betreedt en maakt geheel voor eigen risico gebruik van deParkeerfaciliteit. De Parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid tebetrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de Parkeerfaciliteitbuiten de rijbanen.
5.2. De Parkeerder is verplicht de aanwijzingen van Quick Parking (waaronderaangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeelop te volgen.
5.3. In de Parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur(stapvoets).
5.4. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de Parkeerfaciliteit dient deParkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan debepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wetgesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorendebijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.
5.5. De Parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en zichzodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeerfaciliteit niet wordtgehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. De motor van hetvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dit noodzakelijk is voor parkeren enhet inrijden en verlaten van de Parkeerfaciliteit.
5.6. Het is verboden om:a) de Parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkerenvan voertuigen;b) in, op of bij de Parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, teverkopen, te verhuren of uit te delen;c) op of aan de Parkeerfaciliteit reclame te maken;d) in de Parkeerfaciliteit te roken of vuur te maken;e) langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om hetbetreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het teworden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezeten dienen de inzittenden het voertuig en de Parkeerfaciliteit te verlaten;f) in of op de Parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of anderewerkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijktoestemming door of namens Quick Parking is verleend;g) afval in, op of bij de Parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval indaartoe bestemde bakken.
5.7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quick Parking mag eenvoertuig niet langer dan negentig (90) dagen ononderbroken in de Parkeerfaciliteitgeparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast hetParkeergeld voor negentig (90) dagen parkeren tevens het Parkeergeldverschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemdetermijn dat het voertuig van Parkeerder in de Parkeerfaciliteit aanwezig is,vermeerderd met een bedrag van € 25 per dag, onverminderd het recht van QuickParking om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schade en interestente vorderen en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
5.8. Indien de Parkeerder een voertuig in de Parkeerfaciliteit heeft achtergelaten enondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Quick Parking weigert dan wel,om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen,is Quick Parking gerechtigd het achtergelaten voertuig uit of van de Parkeerfaciliteitte (doen) verwijderen binnen veertien (14) dagen na het verzoek c.q. de sommatieen elders op te slaan.
5.9. Ingeval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt teachterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaaraangebracht schriftelijk verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van hetvoertuig. Indien de Parkeerder binnen drie (3) maanden na het verzoek c.q.sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is Quick Parking gerechtigd hetvoertuig te verkopen of te vernietigen. Quick Parking is alsdan slechts gehoudenaan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met hetverschuldigde Parkeergeld, eventuele boetes en de kosten van Quick Parking inverband met de verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien hetverschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en voornoemde kosten van QuickParking hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de Parkeerder al dezekosten te voldoen aan Quick Parking.
6. Parkeergeld en betaling
6.1. Voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd.Het Parkeergeld wordt berekend aan de hand van het Parkeerbewijs volgens dedoor Quick Parking vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat hetvoertuig van de Parkeerder in de Parkeerfaciliteit aanwezig is geweest. Voor debepaling van dit tijdsbestek zal de door het PMS aangegeven tijdsduur beslissendzijn.
6.2. De tarieven staan vermeld op de website van Quick Parking. Quick Parking behoudtzich het recht voor de tarieven te wijzigen.
 6.3. Als het Parkeergeld niet vooraf is betaald, dient het bij het uitrijden met eencreditcard of bij een betaalautomaat te worden voldaan voordat de Parkeerder metzijn voertuig de Parkeerfaciliteit verlaat. Na betaling bij een betaalautomaat geefthet parkeerbewijs de Parkeerder gedurende zestig (60) minuten, gerekend vanafhet moment van betaling, het recht en de gelegenheid het voertuig buiten deParkeerfaciliteit te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat deParkeerder het voertuig buiten de Parkeerfaciliteit heeft gebracht, vangt een nieuweparkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is. Na betaling vande nieuwe termijn wordt de hiervoor omschreven procedure herhaald.
6.4. Het is verboden de Parkeerfaciliteit met een voertuig te verlaten zonder dat voorhet gebruik van de Parkeerfaciliteit is betaald of zonder dat toestemming van QuickParking is verkregen. Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigdeparkeergeld met het voertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld doormiddel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de Parkeerder direct achterzijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. DeParkeerder is in dat geval het Parkeergeld verschuldigd vermeerderd met eenbedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 500,- en zulks onverminderd derechten van Quick Parking tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden(gevolg)schade.
6.5. Het staat Quick Parking vrij de Parkeerder en/of het betreffende voertuig (tijdelijk)de toegang tot en het gebruik van de Parkeerfaciliteit te ontzeggen.

7. Valet Parking
7.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Valet Parking en hetAfgiftebewijs.
7.2. Bij afgifte van het voertuig en de sleutel bij een medewerker van Quick Parkingdient de Parkeerder het Afgiftebewijs te ondertekenen. Quick Parking behoudt zichhet recht voor een kopie te maken van het identiteitsbewijs van de Parkeerder. DeParkeerder gaat door ondertekening van het Afgiftebewijs akkoord met het inbeheer geven van het voertuig en de daarbij behorende sleutel aan Quick Parking.
7.3. Het voertuig en de sleutel worden aan de Parkeerder geretourneerd na het tonenvan het exemplaar van het Afgiftebewijs en, op eerste verzoek van Quick Parking,het identiteitsbewijs.
7.4. Indien de Parkeerder het Afgiftebewijs of identiteitsbewijs niet kan tonen, zal QuickParking het voertuig niet meegeven en wordt er een proces-verbaal opgemaaktdoor de Koninklijke Marechaussee te Schiphol.
7.5. De op het Afgiftebewijs vermelde datum en het tijdstip waarop het voertuig zalworden opgehaald, indien ingevuld, is bepalend voor het gereed zetten van hetvoertuig.
7.6. Quick Parking streeft ernaar het voertuig zoveel mogelijk vooraf gereed te zetten,maar het kan voorkomen dat de Parkeerder bij terugkomst op het voertuig dient tewachten. Quick Parking is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg vandeze wachtperiode of voor schade die het voertuig na afgifte oploopt. Voorts isQuick Parking niet aansprakelijk voor enige schade van de Parkeerder in het gevalvan vertraging. Quick Parking legt op het moment van afgifte de kilometerstand ende staat van het voertuig vast.
7.7. Ingeval van een open terugvlucht of gewijzigde terugvlucht, dient de Parkeerderuiterlijk 24 uur voor aankomst het gewijzigde verzoek te doen tot gereedzetten vanhet Motorvoertuig via de Website of telefonisch. Verzoeken tot het doengereedzetten van het voertuig binnen 24 uur voor aankomst dienen telefonisch teworden gedaan. De Parkeerder dient daarbij op eerste verzoek van Quick Parkingzijn naam en reserveringsnummer te verstrekken.
7.8. Wijzigingen binnen 24 uur voor aankomst kunnen resulteren in een langerewachttijd en mogelijke additionele kosten (i.v.m. tevergeefs klaarzetten van hetvoertuig en overige operationele kosten).
7.9. Quick Parking geeft het voertuig en/of de sleutel slechts af aan een ander dan deParkeerder na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Parkeerder, dan welna ontvangst van een rechterlijk bevel tot afgifte.
7.10. Quick Parking behoudt zich het recht voor afgifte van het voertuig te weigeren inhet geval van kennelijke dronkenschap van de Parkeerder.
7.11. De tarieven, deeltarieven en eventuele toeslagen voor Valet Parking staan vermeldop de website van Quick Parking. Het minimumtarief voor Valet Parking bedraagthet tarief voor één dag. Bij terugkomst zal de Parkeerder contant, met pin, of metcreditcard betalen, tenzij reservering via een agent op factuur heeftplaatsgevonden, in welk geval betaling via de agent plaatsvindt.
7.12. De Parkeerder kan tot vijftien (15) minuten na het retour ontvangen van hetvoertuig over het beheer van het voertuig een klacht indienen bij Quick Parking,mits het voertuig niet door de Parkeerder is verplaatst van de plaats waar deParkeerder het voertuig voor retour van Quick Parking in ontvangst heeft genomen.Na het tijdsbestek van vijftien (15) minuten vervallen alle aansprakelijkheden vanQuick Parking met betrekking tot het voertuig.
7.13. De Parkeerder is er voor verantwoordelijk dat alle apparatuur (elektronica) isuitgeschakeld. De Parkeerder staat toe dat medewerkers van Quick Parking gebruikmaken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig, alsmededat zij wijzigingen aanbrengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel,welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig. Indien het voertuigvan de Parkeerder niet start, zal Quick Parking geen maatregelen nemen om hetvoertuig te starten, tenzij de Parkeerder hiervoor voorafgaande schriftelijketoestemming heeft verstrekt.
7.14. De Parkeerder verklaart dat er zich in het voertuig geen zaken bevinden alswapens, drugs, gestolen zaken en dieren. In het geval zaken worden aangetroffendoor Quick Parking, die verboden zijn of een gevaarlijke situatie opleveren, zalQuick Parking hiervan aangifte doen.
 7.15. Voor zover de wet dit toelaat sluit Quick Parking elke aansprakelijkheid jegens deParkeerder uit, behoudens de aansprakelijkheid voor directe door de Parkeerdergeleden vermogensschade die te wijten is aan opzet of in ernstige matetoerekenbaar tekortschieten van Quick Parking. Van vermogensschade is iederevorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Quick Parking is pergebeurtenis in ieder geval gelimiteerd tot maximaal EUR 100.000,-.
7.16. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in het voertuig geschiedt op eigenrisico van de Parkeerder.7.17. Quick Parking is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden endaartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen Quick Parking,hetzij op grond van het Afgiftebewijs, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder tevorderen heeft, is voldaan.

 8. Aansprakelijkheid
8.1. De tussen partijen tot stand gekomen Parkeerovereenkomst omvat adequatebewaking, niet zijnde individuele permanente bewaking van het voertuig. QuickParking is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig enandere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden.
8.2. Quick Parking is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van hetgebruik van de Parkeerfaciliteit of ten gevolge van overige diensten, waaronderValet Parking, die door of namens Quick Parking in de Parkeerfaciliteit wordenaangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of groveschuld van de zijde van Quick Parking.
8.3. Quick Parking is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is vanovermacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wilvan Quick Parking onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakomingvan de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder nietmeer van Quick Parking kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder gevalbegrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmedeeen tekortkoming in de nakoming door derden.
8.4. De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem/haar is veroorzaakt.Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeerfaciliteit of de daarbijbehorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij,naar het oordeel van Quick Parking, de Parkeerder voldoende zekerheid kan biedendat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van devergoeding zal het rapport van een door Quick Parking aangewezen deskundigebeslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van deParkeerder.
8.5. Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke isopgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de metParkeerder gesloten Parkeerovereenkomst inclusief deze algemene voorwaarden, isde Parkeerder gehouden aan Quick Parking alle geleden en nog te lijden schade tevergoeden. Indien Quick Parking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of(ander) exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijkeprocedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaaktekosten, zowel in als buiten rechte, aan Quick Parking te vergoeden, tenzij hettegendeel onherroepelijk in rechte is komen vast te staan.
8.6. Quick Parking is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden endaartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem,zolang niet al hetgeen Quick Parking, hetzij op grond van de Parkeerovereenkomsten/of algemene voorwaarden, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder tevorderen heeft, is voldaan.
8.7. De in dit artikel opgesomde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tevens jegensde Parkeerder worden ingeroepen door de beheerder(s) en eigenaar(s) van deParkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als Quick Parking.

9. Privacy
9.1. In de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld bij de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, kanter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaatsvinden.
9.2. Bij het in-/oprijden van de Parkeerfaciliteit kan door Quick Parking gebruik wordengemaakt van kentekenherkenning. In dat geval kan het kenteken bij het in-/oprijden worden geregistreerd in het PMS en kan worden afgedrukt op hetParkeerbewijs. Indien het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op hetParkeerwijs geschiedt dit ter bestrijding van fraude en in het bijzonder terbestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Kentekensworden niet verstrekt aan derden, tenzij Quick Parking daartoe een wettelijkeverplichting heeft.

10. Overig
10.1. Afspraken met personeelsleden van Quick Parking binden deze laatste niet, voorzover deze niet door een bevoegde vertegenwoordiger van Quick Parking schriftelijkzijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen allewerknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
10.2. Voor zover enig beding in de tussen Quick Parking en de Parkeerder geslotenovereenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig ofvernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd ineen zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige,vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.10.3. Quick Parking is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling
11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Geschillen die verband houden met de Parkeerovereenkomst of deze algemenevoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Locaties parkeerplaatsen"WIJ ZORGEN PERSOONLIJK VOOR
EEN SNELLE EN PRETTIGE
PARKEER & SHUTTLE SERVICE"

Wat zeggen onze klanten

8091 beoordelingen op KiyOh »
Henk

alles liep netjes volgens de afspraken en de chauffeur was zeer behulpzaam en vriendelijk.

Cedric

Surinaamse chauffeur was erg vriendelijk en behulpzaam. Bij aankomst van een vliegtuig is voor de chauffeurs stressvol door ongeduldige klanten. Sommige klanten willen voor een dubbeltje op de eerste rij. Tip volgende keer neem een taxi of stop met zeuren en klagen

Theo

Héél prompt aan komen rijden met busje toen ik Zondags 's ochtends even na zessen aan kwam rijden. Beleefd vragen of ik even tijd had, opdat hij een andere klant kon helpen, die iets vergeten had bij zijn auto.Vriendelijke benadering ook bij terugkomst Vrijdags rond de noen.

Paul

Uitstekende breng- en ophaalservice tegen een gunstig tarief

Martin

Erg service gericht. Erg attent.

E

Super een 9.

Kortom
 • Veilig
 • Snel
 • Gemakkelijk
Kunnen wij u helpen? Chat of bel met ons